PROFS

ProfS is een 3-jarige opleiding voor beginnende directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs geïnspireerd op het eigen opvoedingsproject van het katholiek onderwijs.

Het doel van ProfS is de nieuw aangestelde directies uit het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en is een substantieel deel van de interne kadervorming. Deze opleiding wil een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

Uitgaande van de specifieke taak van de directeur, gebaseerd op een visie van dialogaal- emancipatorisch leiderschap wil deze opleiding een aanbod doen in functie van de persoonlijke vorming van de cursist en in functie van vaardigheden die de cursist nodig heeft om de schoolgemeenschap te coachen.

Zo worden een aantal inzichten (kennisstructuren), vaardigheden (competenties) en houdingen (attitudes) aangereikt die de deelnemers ondersteunen in de ontwikkeling van hun identiteit als  directeur.

Doorheen de drie jaar wordt tijdens de sessies gewerkt aan volgende thema’s:

  • leiderschap
  • communicatie
  • tijdbeheer
  • pedagogisch beleid
  • zorgbeleid op school
  • het begeleiden van leerkrachten
  • administratie, wettelijk kader en financiën
  • katholieke identiteit

Daarnaast worden door de regionale begeleiding reflectiegroepen begeleid waar in kleinere groepen reflecterend wordt ingegaan op concrete praktijkbekommernissen.

Data 2020-2021:

Brochures: